Find press articles that interest you
Select Language

ODPOVĚDNOST ZA KVALITU

Všechny filtry značky FILTRON se vyznačují vysokou kvalitou, zaručenou výrobními standardy, které dodržujeme. Úroveň našich standardů byla potvrzena četnými oceněními kvality automobilových koncernů a certifikáty shody s normami IATF 16949 a ISO 14001:2015.

Na kvalitě filtrů FILTRON se podílejí také naše zkušenosti dodavatele originálního vybavení a laboratorní standardy kontroly filtrů. V naší moderní laboratoři používáme více než 60 výzkumných metod v souladu s mezinárodními normami. Kontrolujeme kvalitu materiálů používaných ve výrobě, dále účinnost a odolnost hotových výrobků.

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU ZARUČUJEME, ŽE:

Každý filtr vyrobený a uvedený na trh pod značkou FILTRON® je bez materiálových a výrobních vad a udržuje si své parametry a vlastnosti po celou dobu používání v souladu s určením, které pro něj předpokládá a doporučuje výrobce motoru, motorového vozidla nebo stroje, jemuž je filtr určen.

Pokud filtr značky FILTRON® vykazuje vady, k jejichž zjištění došlo v okamžiku montáže nebo v období jeho používání vymezeném výrobcem motoru, motorového vozidla nebo stroje, jemuž je filtr určen, zajistíme výměnu vadného výrobku za produkt bez těchto vad.​

Zavazujeme se k pokrytí za daných okolností opodstatněných nákladů, jako jsou náklady za vykonanou práci a náklady na výměnu poškozených dílů, které zákazník vynaložil v důsledku vadné činnosti filtrů FILTRON®. Neneseme však zodpovědnost za žádnou ztrátu potenciálních zisků, příjmů či jiné vzniklé ztráty.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy byl filtr nesprávně instalován nebo používán v rozporu s doporučeními výrobce, byl zničen nebo používán pro automobilové závody či v motorech, které prošly neautorizovanou úpravou.

Jak uplatňovat záruku?

Pro uplatnění nároků vyplývajících z této záruky musí zákazník podat reklamaci u autorizovaného distributora značky FILTRON® neprodleně, nejpozději do 30 dní od okamžiku zjištění vady. Dále je zákazník povinen poskytnout vadný produkt oddělení zajištění kvality MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným Sp. k. za účelem provedení příslušného ohledání a znaleckých posudků. V případě nutnosti je zákazník povinen na žádost zástupce MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným Sp. k. poskytnout k dispozici motor, vozidlo nebo stroj, na který je nárok uplatňován v zájmu ověření rozsahu škody a příčiny jejího vzniku.

 

Stáhněte si celý text záruky ve formátu pdf