პასუხისმგებლობა ხარისხზე

FILTRON-ის ყველა ფილტრი არის მაღალი ხარისხის, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს წარმოების სტანდარტებზე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. ეს სტანდარტები დადასტურებულია მრავალი ხარისხის ჯილდოებით საავტომობილო კონცერნებთან და ISO / TS 16949: 2009 ან ISO 14001: 2004 შესაბამისობის სერტიფიკატებით.

FILTRON ფილტრების ხარისხზე ასევე გავლენას ახდენს ორიგინალური აღჭურვილობის მიმწოდებლის ჩვენი კომპეტენცია და ლაბორატორიული ფილტრების კონტროლის სტანდარტები. ჩვენს თანამედროვე ლაბორატორიაში ვიყენებთ 60-ზე მეტ ტესტის მეთოდს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენ ვაკონტროლებთ როგორც წარმოებაში გამოყენებული მასალების ხარისხს, ასევე მზა პროდუქციის სიძლიერესა და ეფექტურობას.

ამიტომ, ჩვენ უზრუნველვყოფთ,იმას რომ:

jakosc_1
FILTRON® ბრენდის ქვეშ წარმოებული და გაყიდული თითოეული ფილტრი თავისუფალია მატერიალური და წარმოების დეფექტებისგან და ინარჩუნებს თავის პარამეტრებს და თვისებებს გამოყენების მთელი პერიოდის განმავლობაში, დანიშნულებისამებრ - რეკომენდებულია ძრავების, ავტომობილების და მოწყობილობების მწარმოებლების მიერ. 
jakosc_2
თუ FILTRON®-ის ბრენდის ფილტრს აქვს დეფექტები, რომლებიც გამოვლინდა ინსტალაციის დროს ან მისი გამოყენების დროს ძრავის, სატრანსპორტო საშუალების ან მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პერიოდის განმავლობაში, რომლისთვისაც განკუთვნილია ფილტრი, ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ დეფექტური პროდუქტის შეცვლას.
jakosc_3
ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას დავფაროთ ნებისმიერი გამართლებული ხარჯები, როგორიცაა შრომის ხარჯები და დაზიანებული ნაწილების გამოცვლის ხარჯები, რაც გამოწვეულია FILTRON® ფილტრების გაუმართაობით. თუმცა, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი პოტენციური მოგების, შემოსავლების და სხვა ზარალის ნებისმიერ დაკარგვაზე.
jakosc_4
გარანტია არ ფარავს დეფექტებს, რომლებიც წარმოიქმნება მწარმოებლის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ ფილტრის არასწორი ინსტალაციისა და გამოყენების შედეგად.ასევე, არ ფარავს ზიანს და დეფექტებს, რომლებიც გამოწვეულია ფილტრის გამოყენებისას ავტორბოლაში ან არამწარმოებლის მიერ შეცვლილ ძრავებში.
product_quality2
როგორ ვისარგებლოთ გარანტიით?
გარანტიით მიღებული უფლებების რეალიზაციის მიზნით, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წარუდგინოს საჩივარი FILTRON®-ის უფლებამოსილ დისტრიბუტორს, მაგრამ არა უგვიანეს 30 დღისა ხარვეზის აღმოჩენის მომენტიდან. უფრო მეტიც, მომხმარებელი ვალდებულია გაუმართავი პროდუქტი ხელმისაწვდომი გახადოს MANN + HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. ლ) შესაბამისი კვლევისა და ექსპერტიზის ჩასატარებლად. თუ სიტუაცია მოითხოვს, ის ასევე ვალდებულია MANN + HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp-ის წარმომადგენლის მოთხოვნით. ლ) მიაწოდოს ძრავა, სატრანსპორტო საშუალება ან მოწყობილობა, რომელსაც ეხება პრეტენზია, რათა შეამოწმოს ზიანის მოცულობა და მისი წარმოშობის მიზეზი.
 
გადმოიტვირთე pfd ფაილი